นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 16/2562

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 16/2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมาในประเด็น การตอบแบบข้อมูลการประเมิน ITA, หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย, กระบวนการเดินหนังสือราชการภายใน และการตรวจสอบที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมการและมอบหมายการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตลอดจน ติดตามการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นต่อไป