นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

เย็นวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระแสความนิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กร ชุมชนให้เป็นแกนนำในการต้านภัยยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับคืนมาเป็นคนดีของสังคม รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย