นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารโสภณพิพัฒนาธร วัดท่าคราวน้อย โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ออกให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในการบริการด้านต่าง ๆ อาทิ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับชำระภาษีเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ การสาธิตป้องกันระงับอัคคีภัย รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังมี บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยมาลี รับสมัครผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ

ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบของที่ระลึกให้กับ โรงเรียนเสริมสวยมาลี ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตัดผมแก่ประชาชนอีกด้วย