นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562”

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ชุมชน สถานศึกษา วัด สมาคม ร้านค้า ฯลฯ ร่วมกิจกรรม “การประกวดเทียนพรรษา” และ “การประกวดฟ้อนเล็บ” ในงาน “เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้ามิวเซียมลำปาง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแสดง ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม

 

การประกวดเทียนพรรษา

- เทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความสูงของต้นเทียนไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร และมีส่วนประกอบอื่น ๆ ของฐานต้นเทียน กว้าง x ยาว ไม่เกิน 3.0 เมตร
- แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท 1.ประเภทชุมชน วัด กลุ่มแม่บ้าน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ ห้าง ร้านค้า บุคคลทั่วไป 2.ประเภทสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
- รางวัลการประกวด ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาท (2 รางวัล)

 

การประกวดฟ้อนเล็บ

- ผู้ส่งเข้าประกวด 1 คณะ ประกอบด้วยช่างฟ้อน 8 – 10 คน แต่งกายด้วยชุดช่างฟ้อนเล็บ เวลาในการประกวดไม่เกิน 5 – 6 นาที
- แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ 1.ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 2.ระดับชุมชน ประชาชน อายุ 25 ปีขึ้นไป
- รางวัลการประกวด ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท (2 รางวัล)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร.054-237237 ต่อ 3207