นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 18/2562

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 18/2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมาในประเด็นการตรวจสอบที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบในประเด็นรายงานโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็น ศูนย์ฟิตเนส ชมรมส่งเสริมสุขภาพ, การเช่าพื้นที่ตลาดชั่วคราว ตลอดจน ติดตามการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นต่อไป