นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อลดการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำวังอย่างมีส่วนร่วม

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย โดยสำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครลำปาง มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการสาธารณสุขเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย เพื่อพัฒนาสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้มีมาตรฐานในการจัดการน้ำเสีย ลดการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำวังอย่างมีส่วนร่วมต่อไป โดยมีนางสิริวัฒนา กังวานเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง