นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ
.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติอื่น ๆ ที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อกระทู้ถามจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
.
โดยมีประเด็นสำคัญที่ระเบียบวาระ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีสภาเทศบาลนครลำปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินจำนวน 13,641,000 บาท เป็นระยะเวลาอีกหนึ่งปี ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 3 โครงการ
.
ระเบียบวาระ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 10 โครงการ
.
และระเบียบวาระ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินจำนวน 13,790,000 บาท เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 10 โครงการ
.
สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ที่ งานบริหารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237214 ในวันและเวลาราชการ