นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 28/2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 28/2562 โดยมี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการของเทศบาลนครลำปาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นต่อไป ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง