นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ

ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และข้อราชการอื่นในภารกิจของเทศบาลนครลำปาง โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อกระทู้ถามจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
.
โดยมีประเด็นสำคัญที่ระเบียบวาระ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 17,347,000 บาท ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ
.
สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ที่ งานบริหารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง โทร.054-237214 ในวันและเวลาราชการ