นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” หัวข้อ การบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน ตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง โดยมีผู้นำชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ในปี พ.ศ. 2562-2563 อาทิ การคว้ารางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ, รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอน ,การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนต่าง ๆ และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป