นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับมอบโล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า “รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 21 โดยเทศบาลนครลำปาง ได้มีการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 3. มีการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 4. กิจการสภาท้องถิ่น 5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 6. มีการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน และ 7. มีโครงการโดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินกาดกองต้า 2. โครงการถนนสายวัฒนธรรม 3. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ 4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
.
ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีกระบวนการประเมินและคัดเลือกรางวัลพระปกเกล้า กว่า 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ขั้นที่ 2 ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ และขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล ซึ่งในส่วนของการพิจารณาคะแนน คณะกรรมการจะนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาพิจารณาประกอบด้วย จึงทำให้รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสำหรับเทศบาลนครลำปางที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นอย่างยิ่ง