นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานประจำชุมชนฯ เพื่อชี้แจงบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมปั่นจักรยานในปี 2562 ชี้แจงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หารือแนวทางการจัดมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 พร้อมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป