นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว - สะเปาคำ ในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562

ผลการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว - สะเปาคำ ในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2562

รางวัล แม่หญิงสะเปาแก้ว ได้แก่
หมายเลข 5 นางสาวประกายกาญจน์ จันทะวัง

รางวัล แม่หญิงสะเปาคำ ได้แก่
หมายเลข 8 นางสาวกมลชนก คำแดง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
หมายเลข 27 นางสาวสุภางค์ กันทะวงค์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
หมายเลข 10 นางสาวปาริชาติ สำมะโน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
หมายเลข 23 นางสาวนภัส วัฒนภิรมย์