นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันยาเสพติด แผนการบำบัดรักษา และแผนการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันฯ