นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชนฯ ศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพพร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยมีนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ และร่วมปั่นจักรยานกันอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทาง