นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยวิทยา กว่า 50 คน ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำก๋วยสลากชนิดต่าง ๆ เช่น ก๋วยสลาก ก๋วยโชค ฯลฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นของลำปาง เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้กันอย่างสนุกสนาน

โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) กำหนดจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ประเพณีสลากเปรตพลี (ตานก๋วยสลาก) ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 นี้