นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง