นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับการศึกษาดูงานด้าน “นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล และนายพัฒนา ราชกรม ผู้อำนวยการสำนักการช่างให้การต้อนรับคณะดูงานจากกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นว่าแนวคิดและนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลนครลำปางจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการน้ำเสียชุมชนตำบลเมืองมาย จึงได้ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการน้ำเสียของทั้งสองพื้นที่ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาบรรยายสรุปรายละเอียดของนวัตกรรม จากนั้นนำคณะทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อดูบ่อบัดฯบริเวณท่าน้ำวังฝั่งตรงข้ามจวนผู้ว่าฯ การคึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ(Eco City) ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการผลักดันให้พื้นที่ 6 หมู่บ้าน ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ให้บรรลุสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศต่อไป