นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม​ให้ความรู้การ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​โรคติดต่อ​ทาง​เพศสัมพันธุ์​ แก่เด็กนักเรียน​ระดับ​มัธยม​ศึก​ษาตอนต้น​ในสังกัด

วันที่ 26 พ.ย. 2562 นายเเพทย์​สุร​ทัศน์​ พงษ์​นิกร​ รองนายก​เทศมนตรี​นคร​ล​ำ​ปาง​ เป็นประธาน​เปิดกิจกรรมการอบรมโครงการ​ป้องกัน​และควบคุม​โรค​ติดต่อ​ทางเพศ​สัมพันธ์​ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ จัดอบรมนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนเทศบาล5และโรงเรียนเทศบาล​ 7 ณ ห้องประชุมพระยาสุเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล5 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรายใหม่ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแบ่ง 4 ฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันโรค ทักษะชีวิต การใช้ถุงยางอนามัย การคุมกำเนิด ป้องกันท้องไม่พร้อม สิทธิคุ้มครองเด็ก แนะนำแหล่งบริการตรวจรักษา