นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้นำชุมชนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ช่วงเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนในพื้นที่ต่อไป.


ภาพ/ข่าว : นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นายวริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง