นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงติดโรค แก่เด็กนักเรียนในสังกัด

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เยาวชนอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารและสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อาจชักจูงให้มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย กลุ่มเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกาย มีความสนใจเรื่องเพศ อยากรู้ อยากลอง จนขาดการยับยั้งชั่งใจ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ มีทักษะและความรู้ในการดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ ลดพฤติกรรมเสี่ยงให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมต่อไป ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)