นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมทางวิชาการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน พร้อมพบปะ มอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ แก่ประธานชุมชนใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายบาล ไชยทิกุล ประธานชุมชนกำแพงเมือง และเรือเอกวิเชียร มานันท์ ประธานชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ พร้อมคณะกรรมการชุมชนฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนต่อไป