นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"

     ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้ร่วมกับสภากาชาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3 โดยพัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และแจ้งให้ อปท. ดาวน์โหลดและใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ประกอบกับ รองปบัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจารมความมั่นคงภายใน ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฯ ได้สั่งการให้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนขยายผลการใช้งานระบบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 จังหวัดนำร่อง และให้เสนอรายงานติดตามการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ของแต่ละหน่วยงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่องเป็นประจำทุกเดือน โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำเข้าเป็นวาระการประชุมระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     จึงประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิคชั่น "พ้นภัย" ให้ทราบโดยทั่วกัน