นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลนครลำปาง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลำปาง และเรื่องอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง