นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครลำปาง รับการตรวจประเมินผลงาน “นวัตกรรมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK PARK” นครแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมบริการสาธารณะ) ผ่าน Video Conference

ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะทำงานการเสนอผลงานสมัครเข้ารับการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับการตรวจประเมินผลงาน “นวัตกรรมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK PARK” นครแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมบริการสาธารณะ) จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะฯ ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom) ซึ่งผลงานนวัตกรรมของเทศบาลฯ ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง