นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการลดการติดต่อเอดส์จากแม่สู่ลูก ตามพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ชุมชนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมโครงการลดการติดต่อเอดส์จากแม่สู่ลูก ตามพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการลดการติดต่อเอดส์จากแม่สู่ลูก ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้รับเกียรติจากชมรมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ผลกระทบจากการติดเชื้อที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี ให้ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเข้าใจ ปลอดภัย และเป็นปกติสุข จัดขึ้นโดยชุมชนท่าคราวน้อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มุ่งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าคราวน้อย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา