นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนเจริญประเทศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเจริญประเทศ

โดยมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา จากศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ และโรคมาลาเรีย รวมถึงการร่วมมือร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกภาคส่วน และความสำคัญของชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่รวมถึงรู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างดีที่สุดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป.