นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง


กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
เอกสารประกอบการประชุม