นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

1. ชุมชนเทศบาล 4 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลในครัวเรือน ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรนายเสกสรรค์ วิญญา ข้าราชการบำนาญ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

2. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้

3. ชุมชนแจ่งหัวริน - สันโค้ง จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one ตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วิทยากร ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ วงศ์พุฒิ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

4. ชุมชนช่างแต้ม จัดทำโครงการการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ตามพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทีมวิทยากรจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์จังหวัดลำปาง

ในการอบรมครั้งนี้ ชุมชนผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในชุมชน ซึ่งชุมชนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่รวมถึงรู้จักกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหา หาทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุด และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป