นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากเทศบาลนครลำปาง จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทดสอบหาปริมาณไอโอดีนจากเกลือบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ

2. ชุมชนนาก่วมใต้ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลในครัวเรือน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายอรรณพ เสริมสุข นักวิขาการสุขาภิบาลชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้เน้นย้ำในเรื่องสุขภาวะอนามัยที่ดี เริ่มขึ้นที่ตัวเรา บ้านเรา และชุมชนของเราต่อไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา