นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563

กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากเดิมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เนื่องจากงบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังกรมบัญชีกลางไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระยะเวลาที่จำกัดและรายการข้อมูลจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ