นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมนตรี และถนนลูกเสือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนนท่าคราวน้อย โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ 8.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดของทางเทศบาลนครลำปาง เริ่มต้น 28 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 25 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 3,030,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ 9.00-10.50 เมตร ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักและงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดของทางเทศบาลนครลำปาง เริ่มต้น 28 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 10 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 2,999,000 บาท