นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

1. ชุมชนหัวเวียง จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ และทดสอบหาปริมาณไอโอดีนจากเกลือบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

2. ชุมชนการเคหะนครลำปาง จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one ตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ วงศ์พุฒิ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ และโทษของยาเสพติด รวมถึงวิธีไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มีกิจกรรมสาธิตการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และการแสดงการละเล่นดนตรีจากคุณครูผู้ฝึกสอน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน

ในการอบรมครั้งนี้ ชุมชนผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในชุมชน ซึ่งชุมชนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่รวมถึงรู้จักกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหา หาทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุด ประชาชน และเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา