นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2563

บ่ายของวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2563 โดย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่าได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจรายชื่อบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 พบว่า มีบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ จำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปพบแพทย์และปัญหาด้านสวัสดิการ จึงขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ในการนี้ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้นำเสนอผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ จำนวน 22 ราย และขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเห็นควรช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ ทั้ง 22 ราย หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ว่าเห็นควรให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ ทั้ง 22 ราย ให้ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลนครลำปางต่อไป