นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย นางหอมนวล กรรเชียง ตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมนำตัวอย่างอาหารมาประกอบการบรรยาย และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และความสำคัญของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตั้งแต่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก และทุกกลุ่มวัย ให้แข็งแรง สมวัย และไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จัดขึ้นโดยชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง