นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 17/2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 17/2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในเรื่องการติดตามการเบิกจ่าย การจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักการศึกษา (กองคลัง) การติดตามญัตติที่จะเข้าประชุมสภาฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง