นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลลำปางสาขา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง ออกหน่วยบริการ “โรงพยาบาลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ”

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 โรงพยาบาลลำปางสาขา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการคลินิกครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ” ครั้งที่ 6 บริการตรวจรักษาคนไข้ทั่วไป (อายุรกรรม) และพบคนไข้โรคเรื้อรังที่หมอนัดไว้ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง และชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มารับบริการใกล้บ้านแทนการไปโรงพยาบาล เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มากในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 โดย อสม. จะวัดความดันผู้ป่วยก่อน และให้ผู้ป่วยพูดคุยกับหมอโดยตรงผ่านวีดีโอคอล หลังจากนั้นพยาบาลก็จะได้จัดยาพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้ยาให้ผู้ป่วยในวันนั้นเลย ณ บ้านประธาน อสม. (ศสมช.) เป็นการให้บริการกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี