นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนสามดวงสามัคคี เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข การอบรมให้ความรู้เรื่องขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องขาดสารไอโอดีน ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการได้รับสารไอโอดีนที่เหมาะสม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี