นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน หมั่นทำความสะอาดพื้นห้องครัว สวมหน้ากากอนามัย และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมขณะประกอบอาหาร

ทุกครั้ง แนะนำเรื่องน้ำมันทอดซ้ำ และการจัดวางเครื่องปรุง/ภาชนะใส่เครื่องปรุงให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย