นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย นางหอมนวล กรรเชียง โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมนำตัวอย่างอาหารมาประกอบการบรรยาย ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และความสำคัญของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตั้งแต่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก และทุกกลุ่มวัย ให้แข็งแรง สมวัย และไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนช่างแต้ม