นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง จึงได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง