นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง แจ้งแผนการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อของเทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว จำนวน 45 จุด ครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชน จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อให้การดำเนินการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง เหมาะสมกับพื้นที่ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยได้เริ่มดำเนินการเก็บขนฯ ในเขตตำบลพระบาท ตำบลพิชัย ตำบลหัวเวียง และตำบลสวนดอก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนศรีเกิด 2. ชุมชนหัวเวียง 3. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี 4. ชุมชนบ้านต้าหน้าค่าย 5. ชุมชนป่าขาม 2 6. ชุมชนสนามบิน 7. ชุมชนพระบาท-หนองหมู 8. ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ 9. ชุมชนการเคหะ 10. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 11. ชุมชนหลังท.4 12. ชุมชนศรีชุมใหม่ 13. ชุมชนป่าขาม 1 14. ชุมชนถาวรสุข 15. ชุมชนกองต้าเหนือ และ 16. ชุมชนกองต้าใต้

 

จะดำเนินการเก็บขนฯ ครั้งต่อไปในเขตตำบลเวียงเหนือ วันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 15 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนสามดวงสามัคคี 2. ชุมชนจามเทวี 3. ชุมชนกำแพงเมือง 4. ชุมชนประตูตาล 5. ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า 6. ชุมชนช่างแต้ม 7. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 8. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 9. ชุมชนประตูต้นผึ้ง 10. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา 11. ชุมชนแจ่งหัวริน 12. ชุมชนศรีบุญโยง 13. ชุมชนปงสนุก 14. ชุมชนเจริญประเทศ และ 15. ชุมชนท่ามะโอ

 

และในเขตตำบลสบตุ๋ย-ชมพู วันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนศรีปงชัย 2. ชุมชนนาก่วมใต้ 3. ชุมชนพระธาตุนาก่วม 4. ชุมชนนาก่วมเหนือ 5. ชุมชนรถไฟ 6. ชุมชนศรีบุญเรือง 7. ชุมชนตรอกไฟฟ้า 8. ชุมชนท่าคราวน้อย 9. ชุมชนเจริญสุข 10. ชุมชนบ้านดงไชย 11. ชุมชนเจริญสุข และ 12. ชุมชนสิงห์ชัย