นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับงานรักษาความสะอาด และงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และตรวจ Clean food good taste ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่อง ลด หวาน มัน เค็ม และให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน หมั่นทำความสะอาดพื้นห้องครัว สวมหน้ากากอนามัย และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมขณะประกอบอาหารทุกครั้ง แนะนำเรื่องน้ำมันทอดซ้ำ และการจัดวางเครื่องปรุง/ภาชนะใส่เครื่องปรุงให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย