นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงข้อสรุปประเด็นหลักจากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง ได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง