นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนพระบาทหนองหมู ชุมชนบ้านหน้าค่าย และชุมชนสามดวงสามัคคี จัดโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพระบาทหนองหมู จัดทำโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางหอมนวล กรรเชียง โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนพระบาทหนองหมู

2. ชุมชนบ้านหน้าค่าย จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลในครัวเรือน ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายเสกสรรค์ วิญญา ข้าราชการบำนาญ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหน้าค่าย

3. ชุมชนสามดวงสามัคคี จัดทำโครงการการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ตามพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา