นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่องสะเปา จาวละกอน 2563

ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทย ล่องสะเปา จาวละกอน ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิายน 25693 ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ห้าแยกหอนาฬิกา