นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนถาวรสุข มอบสมุดพกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “1 โครงการ 9 กิจกรรม”

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ชุมชนถาวรสุข ได้มอบสมุดพกเพื่อรายงานผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “1 โครงการ 9 กิจกรรม” โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ โดยมี อสม.เทศบาลนครลำปาง เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนถาวรสุข