นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และเปิดตัวโครงการ “รักษ์แม่น้ำวัง” หวังพลิกฟื้นคืนชีวิตแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และเปิดตัวโครงการ “รักษ์แม่น้ำวัง” หวังพลิกฟื้นคืนชีวิตแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และ อสม.เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง ร่วมกันเก็บวัชพืชน้ำและขยะตลอดเส้นทางโดยรอบ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “รักษ์แม่น้ำวัง” ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนา “ให้ความรู้กับชุมชนด้านการดูแลรักษาแม่น้ำวัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวังให้มีสภาพและมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการ “รักษ์แม่น้ำวัง” เป็นการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง ซึ่งแม่น้ำวังเป็นแหล่งที่ประชาชนจังหวัดลำปางได้ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้น้ำและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด สังคม และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพื้นที่ภาคเหนือต่อไปในอนาคต โดยกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 เช่น การจัดกิจกรรมยอคุณแม่น้ำวัง กิจกรรมล่องเรือบุปผชาติ และส่งมอบบุปผชาติให้ชุมชน กิจกรรมการจัดประกวดสวนสาธารณะริมน้ำของชุมชนริมน้ำ กิจกรรมการล่องสะเปา กิจกรรมการแข่งเรือ การจัดนิทรรศการและลานเสวนา ตลอดจนเวทีชื่นชมคนรักษ์แม่น้ำวัง เป็นต้น