นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง ว่าผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง.