นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 พฤจิกายน วันเบาหวานโลก world Diabetes Day

เทศบาลนครลำปาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายจากโรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก จึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก world Diabetes Day

สำหรับคำแนะนำในการการป้องกันโรคเบาหวาน มีดังนี้ 1. รับประทานอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ เลี่ยงรสหวาน มัน เค็ม 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. มีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย 4. ผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง และเน้นให้คนในครอบครัวให้ความสำคัญกับโรคเบาหวาน เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน.